Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en het toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. WDP Draadbewerking BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. WDP Draadbewerking BV biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

WDP Draadbewerking BV streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. WDP Draadbewerking BV wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. WDP Draadbewerking BV aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel WDP Draadbewerking BV alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt WDP Draadbewerking BV geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door WDP Draadbewerking BV worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van WDP Draadbewerking BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door WDP Draadbewerking BV onderhouden en WDP Draadbewerking BV heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. WDP Draadbewerking BV geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij WDP Draadbewerking BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van WDP Draadbewerking BV.

Virussen

WDP Draadbewerking BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.