Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbieding en acceptatie
 4. Aanvang van de overeenkomst
 5. Duur en beëindiging
 6. Levering en leveringstijd
 7. Overmacht
 8. Dataverkeer
 9. Gebruik van netwerk
 10. Dienstverlening en onderhoud
 11. Prijzen
 12. Orders
 13. Betalingsvoorwaarden
 14. Intellectuele eigendomsrechten
 15. Eigendomsvoorbehoud
 16. Aansprakelijkheid
 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
 18. Buitengebruikstelling
 19. Toepasselijk recht

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WDP Draadbewerking BV wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van WDP Draadbewerking BV: de door WDP Draadbewerking BV te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing van websites, de registratie van domeinnamen, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van WDP Draadbewerking BV.
Terug naar inhoudsopgave

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WDP Draadbewerking BV.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WDP Draadbewerking BV niet bindend en niet van toepassing.
Terug naar inhoudsopgave

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door WDP Draadbewerking BV zijn vrijblijvend, behalve indien door WDP Draadbewerking BV schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
Terug naar inhoudsopgave

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat deze, ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd is door WDP Draadbewerking BV.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
Terug naar inhoudsopgave

5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met 6 maanden.
 3. Een opzegging van de overeenkomst dient 3 maanden voorafgaand aan de verlenging schriftelijk of per e-mail ingediend te worden.
 4. WDP Draadbewerking BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens WDP Draadbewerking BV niet, onbehoorlijk of onvolledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 5. WDP Draadbewerking BV heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend of anderszins kwetsend genoemd kan worden
Terug naar inhoudsopgave

6. Levering en leveringstijd

 1. Plaatsing van een website geschiedt na schriftelijke aanlevering van gegevens.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WDP Draadbewerking BV zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 3. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met de registratieperiode e.a., mede afhankelijk van de betreffende registrerende instelling.
Terug naar inhoudsopgave

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. WDP Draadbewerking BV kan niet worden gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
Terug naar inhoudsopgave

8. Dataverkeer

 1. Het aantal MB dataverkeer verschilt per webhostingpakket. Indien een website een groter verbruik vertoont, zal deze een toeslag krijgen voor het extra verbruik. WDP Draadbewerking BV brengt de cliënt op de hoogte van dit extra verbruik en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is WDP Draadbewerking BV gerechtigd, zonder verdere melding, de website op non-actief te zetten. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
Terug naar inhoudsopgave

9. Gebruik van netwerk

 1. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het netwerk van WDP Draadbewerking BV veroorzaken.
 2. Indien naar het redelijk oordeel van WDP Draadbewerking BV een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van WDP Draadbewerking BV en/of van de dienstverlening aan klanten van WDP Draadbewerking BV zoals, maar niet uitsluitend, door ongewenste e-mail, portscanning of hacking door opdrachtgever en/of vanwege opdrachtgever of anderszins, kan WDP Draadbewerking BV de opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 3. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het netwerk van WDP Draadbewerking BV.
Terug naar inhoudsopgave

10. Dienstverlening en onderhoud

 1. WDP Draadbewerking BV zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. WDP Draadbewerking BV zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 3. WDP Draadbewerking BV zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk opheffen.
 4. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van WDP Draadbewerking BV, tenzij:
  • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst
  • Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst
  • De storing anderszins aan opdrachtgever toegerekend kan worden
Terug naar inhoudsopgave

11. Prijzen

 1. Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. WDP Draadbewerking BV heeft het recht de tarieven te wijzigen en deze te publiceren op de website van WDP Draadbewerking BV.
Terug naar inhoudsopgave

12. Orders

 1. Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of on-line een order doorgeeft, is deze bindend.
Terug naar inhoudsopgave

13. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de eerste dag van de volgende maand, waarvan in de voorgaande maand de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van WDP Draadbewerking BV heeft plaatsgevonden.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door WDP Draadbewerking BV aan te geven wijze. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door WDP Draadbewerking BV is ontvangen.
 3. De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per kwartaal, halfjaar of jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt WDP Draadbewerking BV het recht de Dienst (tijdelijk) stil te leggen.
 4. WDP Draadbewerking BV stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WDP Draadbewerking BV het factuurbedrag nagaan.
 6. Indien abusievelijk een hoger bedrag gefactureerd wordt, dan dient WDP Draadbewerking BV het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren.
 7. Indien abusievelijk een lager bedrag gefactureerd wordt, dan behoudt WDP Draadbewerking BV zich het recht voor het bedrag van de daaropvolgende factuur te verhogen.
Terug naar inhoudsopgave

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de site van WDP Draadbewerking BV aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectueel eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware) te respecteren en vrijwaart WDP Draadbewerking BV van enige aanspraak.
Terug naar inhoudsopgave

15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door WDP Draadbewerking BV vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van WDP Draadbewerking BV.
Terug naar inhoudsopgave

16. Aansprakelijkheid

 1. WDP Draadbewerking BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WDP Draadbewerking BV weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WDP Draadbewerking BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met WDP Draadbewerking BV.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WDP Draadbewerking BV slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van WDP Draadbewerking BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart WDP Draadbewerking BV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WDP Draadbewerking BV.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. WDP Draadbewerking BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WDP Draadbewerking BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. WDP Draadbewerking BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die WDP Draadbewerking BV mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan WDP Draadbewerking BV. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die WDP Draadbewerking BV als gevolg daarvan lijdt.
Terug naar inhoudsopgave

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
Terug naar inhoudsopgave

18. Buitengebruikstelling

 1. WDP Draadbewerking BV heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WDP Draadbewerking BV niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WDP Draadbewerking BV zal opdrachtgever hier van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van WDP Draadbewerking BV kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Terug naar inhoudsopgave

19. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen WDP Draadbewerking BV en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. WDP Draadbewerking BV heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
Terug naar inhoudsopgave